UBYTOVACÍ PORIADOK CENTRUM SALVATOR

Jakubovo námestie 4 – 5
811 09 Bratislava

Preambula:Ubytovanie hostí sa riadi slovenským právnym poriadkom a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaním hosť prijíma ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať jeho ustanovenia. Hosť je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť. Na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ.

 • Podmienky a spôsob ubytovania
 • Platobné a storno podmienky
 • Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a hosťa
 • Stravovanie
 • Všeobecne platné ustanovenia
 • V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží na nahliadnutie pracovníkovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle Zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

 • Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle Zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.

 

 • Ubytovanie zariadenie poskytuje hosťovi služby aspoň v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je zariadenie zatriedené.

 

 • Ubytovanie v ubytovacom zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

 

 • Na základe objednávky sa hosť v deň príchodu môže ubytovať v čase od 14.00 h do 20.00 h. Do tejto doby ubytovacie zariadenie pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a ubytovacie zariadenie ju potvrdilo. Ak hosť do 20.00 h nenahlási svoj príchod, po 20.00 h môže ubytovacie zariadenie izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je ubytovacie zariadenie povinné podržať rezerváciu do 24.00 h. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, ubytovacie zariadenie nie je povinné zálohovú platbu v cene nocľahu za prvú noc hosťovi vrátiť.

 

 • Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie poskytnúť, ak mu vie vyhovieť, aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

 

 • Hosť používa izbu počas doby, ktorú si dohodol so zariadením.

 

 • Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, hosť odhlási svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, a v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak hosť neurobí v stanovenom termíne, ubytovacie zariadenie mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.

 

 • Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

 

 • Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.

 

 • Hosť si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení v izbe a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási na recepcii.

 

 • Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár prípadne manažér ubytovacieho zariadenia.

 

 • Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.

 

 • Ubytovanie domácich zvierat s výnimkou vodiacich psov nie je povolené.

 

 • Hosťovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto v suteréne ubytovacieho zariadenia.

 

 • Hosť je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť osvetlenie miestností, zatvoriť okná a pri odchode zamknúť dvere a po ukončení pobytu kľúč odovzdať na recepcii.

 

 • Parkovisko v areáli ubytovacieho zariadenia je bezplatné, avšak nie je strážené.

 

 • Hosť platí za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla pri príchode (ak nie je dohodnuté inak). Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu.

 

 • Ubytovacie zariadenie uplatňuje storno podmienky a storno poplatky v súlade s obchodnými podmienkami s tým, že v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb:

 

 • Za ubytovanie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u pracovníka recepcie ubytovacieho zariadenia.

 

 • Za stratu kľúča od izby je účtovaný poplatok podľa platného cenníka.

 

 • Cenník za ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii ubytovacieho zariadenia.

 

 • Ubytovacie zariadenie zodpovedá za veci prinesené hosťom do zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach, ak tieto veci boli odložené na mieste na to vyhradenom alebo tam, kde sa obvykle odkladajú, maximálne do sumy 350 eur. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá ubytovacie zariadenie bez obmedzenia, ak ich prevzalo do úschovy, o ktorom vydá hosťovi písomné potvrdenie.

 

 • Ubytovacie zariadenie zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a odbytových priestoroch.

 

 • Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami.

 

 • V prípade škody na majetku ubytovacieho zariadenia spôsobenej hosťom zariadenia je hosť povinný uhradiť náhradu spôsobenej škody najneskôr v deň skončenia pobytu alebo na základe faktúry vystavenej do 14 dní odo dňa skončenia ubytovania hosťa, splatnej v lehote 10 dní odo dňa jej doručenia hosťovi, za predpokladu, že ubytovacie zariadenie rozhodne o takomto spôsobe náhrady škody.

 

 • Hosť je povinný počínať si tak, aby predchádzal škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. Ubytovacie zariadenie odporúča, aby hosť aj počas pobytu v izbe mal zamknuté dvere. Predtým, ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do izby a v prípade pochybnosti ihneď kontaktuje recepciu.

 

 • Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené hosťovi mimo areálu ubytovacieho zariadenia.

 

 • V priestoroch ubytovacieho zariadenia je povolená konzumácia alkoholu osobám starším ako 18 rokov.

 

 • Raňajky sa podávajú v jedálni ubytovacieho zariadenia v čase od 7.30 do 9.000 hodiny, obed od 11.00 do 14.00 hodiny a večera od 18.00 do 19.00 hodiny, prípadne podľa individuálnej dohody.

 

 • V izbe alebo v spoločenských miestnostiach ubytovacieho zariadenia hosť nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

 

 • V objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne v izbe nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene hosťa (holiace strojčeky, sušiče vlasov, nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod.).

 

 • Hosť sa nesmie na izbe ani chodbách hotela hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj.

 

 • V izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 hodiny do 20.00 hodiny.

 

 • V izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka ubytovacieho zariadenia po zapísaní do knihy návštev aj v čase od 20.00 hodiny do 8.00 hodiny. V takom prípade je hosťovi účtovaný ubytovací poplatok.

 

 • Pracovník ubytovacieho zariadenia nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu. V izbe alebo v spoločných priestoroch ubytovacieho zariadenia hosť nesmie fajčiť tabakové výrobky, ani užívať omamné prostriedky. Fajčenie je povolené na vyhradených miestach.

 

 • Hosť nesmie v priestoroch ubytovacieho zariadenia nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie.

 

 • V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarneho evakuačného plánu) a po príchode jednotky PO pokynmi veliteľa zásahu.

 

 • Ubytovacie zariadenie zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

 

 • Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma manažér zariadenia.

 

 • Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste recepcie ubytovacieho zariadenia.

 

 • Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od chvíle, keď si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

 

 • Tento ubytovací poriadok je k dispozícii hosťom na izbách a recepcii ubytovacieho zariadenia na viditeľnom mieste.

 

 • 1 deň pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100 % z ceny objednaných služieb,

 

 • 2 – 5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50 % z objednaných služieb,

 

 • viac ako 6 dní pred nástupom na pobyt je zrušenie objednaných služieb bez storno poplatku.

 

 • Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo storno poplatky odpustiť z dôvodov osobitného zreteľa, pričom tým nie sú dotknuté storno podmienky a storno poplatky v rámci individuálnych zmluvných vzťahov uzatvorených písomne.
V Bratislave 01. októbra 2021
Kongregácia sestier Najsv. Spasiteľa, Slovenská provincia
prevádzka Centrum Salvator
info@centrumsalvator.sk