UBYTOVACÍ PORIADOK CENTRUM SALVATOR

Jakubovo námestie 4 – 5
811 09 Bratislava

Preambula
Ubytovanie hostí sa riadi slovenským právnym poriadkom a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaním hosť prijíma ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať jeho ustanovenia. Hosť je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť. Na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ.

  • Podmienky a spôsob ubytovania
  • Platobné a storno podmienky
  • Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a hosťa
  • Stravovanie
  • Všeobecne platné ustanovenia

Ubytovací poriadok

Hosť, ktorý si objedná izbu, sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie Centra Salvator má právo objednávku zrušiť.

1. Centrum Salvator môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Hosť potom predloží príslušnému pracovníkovi svoj platný doklad o totožnosti v zmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle Zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Víza predloží len v prípade, že hosť prichádza z krajiny, kde je vízum požadované medzinárodnými dohodami. Vízum pre vstup na územie SR sa udeľuje vo forme vízovej nálepky v cestovnom doklade cudzinca. Na základe víza je cudzinec oprávnený zdržiavať sa v schengenskom priestore počas doby platnosti víza.

2. Centrum Salvator poskytuje hosťovi služby v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je hotel zatriedený,   t. j. penzión ** na základe vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried v platnom znení.

3. Hosť už ubytovaný v Centre Salvator je povinný pri pohybe v jeho areáli ako aj mimo neho nosiť vždy pri sebe elektronický kľúč (ďalej len „čip“) a kľúč od izby, ktorý dostal pri zahájení svojho pobytu.  Za stratu čipu a kľúčov je poplatok vo výške 100,– EUR za ks.

4. Užívanie ubytovania v Centre Salvator je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami. Centrum Salvator môže v osobitných prípadoch ponúknuť klientovi iné než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa zásadne neodlišuje od potvrdenej objednávky.

5. Na základe objednaného ubytovania je Centrum Salvator povinné hosťa ubytovať najskôr o 14.00 hod a najneskôr do 21.00 hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak. V prípade nahlásenia neskoršieho príchodu po 21.00 hodine si hosť vyzdvihne kľúče v SAFEBOXE podľa inštrukcií recepcie. V tomto prípade hosť zaplatí za ubytovanie prvý deň po príchode, t. j. ráno do 8.00 hod. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania až počas svojho pobytu, môže mu Centrum Salvator v prípade voľných kapacít ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol ubytovaný.

6. Hosť používa izbu počas doby, ktorú si dohodol s Centrom Salvator. Ak čas ubytovania nebol vopred dohodnutý, hosť odhlási svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, a dovtedy aj uvoľní izbu. Ak tak hosť neurobí v stanovenom termíne, hotel mu môže účtovať sadzbu za nasledujúci deň podľa riadneho platného cenníka. V prípade predĺženia pobytu po 10.00 hodine na čas dohodnutý s recepciou hosť doplatí dohodnutú sumu, a to 10% celkovej aktuálnej ceny za noc a kategóriu izby za každú začatú hodinu predĺženia pobytu max. do 14.00 hodiny.

7. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 7.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 14.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc poskytnúť inému hosťovi, platí ubytovanie aj za predchádzajúcu noc.

8. Pri obsadení izby hosť vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási na recepcii.

9. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania služobných povinností zástupca majiteľa Centra Salvator, resp. ním poverené osoby (spravidla zamestnanci).

10. Chyžná vstupuje do izby klienta výlučne za účelom upratania a výmeny uterákov len v prípade, keď je izba označená klientom visačkou na dverách za týmto účelom. Hosť v kategórii hotela označenom „penzión**“ na základe vyhlášky 277/2008 Z. z. má nárok na denné umytie podlahy a kúpeľne, výmenu uterákov každé tri dni a výmenu posteľnej bielizne raz za týždeň.

11. Centrum Salvator zodpovedá za veci donesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste k tomu vyhradenom podľa § 433 až § 437 Občianskeho zákonníka. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá Centrum Salvator, ak ich prevzal do úschovy na základe písomného preberacieho protokolu. Ak tieto cennosti neboli dané do úschovy, Centrum Salvator nezodpovedá za ich odcudzenie a ubytovaný nemá nárok na náhradu škody. Centrum Salvator poskytuje službu zasielania strát a nálezov, ak si ubytovaný uplatní nárok na zaslanie svojich zabudnutých vecí do 15 dní od ukončenia ubytovania a súčasne poskytne adresu na vrátenie nájdených zabudnutých vecí. Centrum Salvator uchováva zabudnuté veci 3 mesiace od nálezu, ubytovaný si ich môže prísť vyzdvihnúť osobne, sprostredkovane, alebo požiada o ich zaslanie. Služba zasielania strát a nálezov je spoplatnená podľa platného cenníka, ktorý zohľadňuje reálne náklady na zaslanie.

12. Centrum Salvator nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, avšak v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a ochrany pokoja v ubytovacích a spoločných priestoroch.

13. Pre prijímanie návštev má Centrum Salvator vyhradené spoločné priestory. Prijímanie návštev na izbách hotela je dovolené len v odôvodnených prípadoch na nevyhnutný čas počas dňa po nahlásení na recepcii.

14. Centrum Salvator zabezpečí pri ochorení alebo zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

15. Na izbe alebo v spoločných priestoroch hosť nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať akékoľvek opravy alebo zásahy do telefónnych prístrojov, sušičov vlasov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie a zariadení tvoriacich inventár a vybavenie izby. Je zakázané fajčiť alebo užívať narkotiká na izbách a v celom interiéri a exteriéri areálu hotela. Hotel zabezpečuje ochranu nefajčiarov; v prípade porušenia tohto zákazu môže Centrum Salvator udeliť pokutu vo výške 300,– EUR v dôsledku znečistenia nefajčiarskych priestorov. Fajčiť je dovolené výlučne v exteriéri na mieste označenom „fajčiarska zóna“. Rovnako nie je dovolené nosenie zbraní a munície. V čase požiarneho poplachu je hosť povinný riadiť sa pokynmi personálu, po príchode hasičov potom ich pokynmi.

16. V objekte Centra Salvator a osobitne na izbe nie je hosťovi dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu
alebo na prácu s pomocou vlastnej bežnej techniky hosťa (holiace strojčeky, nabíjačky mobilných telefónov, sušiče vlasov, notebooky a pod.)

17. Hosť sa nesmie hlučne správať na izbe ani na chodbách Centra Salvator. V čase od 22.00 hodiny do 7.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.

18. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách, vo výťahu a v ostatných spoločných priestoroch Centra Salvator. Hotel nezodpovedá za prípadné úrazy detí, ktoré boli bez dozoru dospelej osoby. Hotel neubytuje deti do 16 rokov bez sprievodu dospelej osoby.

19. Z rozhodnutia majiteľa ubytovacieho zariadenia nie je povolené ubytovanie s domácimi zvieratami v Centre Salvator, s výnimkou asistenčných psov pre ľudí s hendikepom, a to len na základe vopred dohodnutých pravidiel.

20. Hosť má právo využívať všetky zariadenia izby, v ktorej si uhradil ubytovanie, ako aj spoločných priestorov vyznačených na tento účel. Za všetky škody spôsobené na majetku Centra Salvator zodpovedá hosť podľa platných predpisov.

21. Hosť je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče, uzatvoriť okná, vziať so sebou kľúče od izby a odovzdať ich na recepcii, alebo vhodiť ich do schránky na recepcii na to určenej.

22. Hosť platí účet pri príchode.

23. Za ubytovanie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny v súlade s aktuálne platným cenníkom, ktorý je zverejnený na webovej stránke Centra Salvator.

24. Raňajky sa podávajú od 7.30 do 9.00 hod. v jedálni označenej ako „reštaurácia“ a sú prístupné len hosťom, ktorí sú ubytovaní, resp. ktorí si raňajky riadne objednali v rámci vopred dohodnutého a uhradeného skoršieho nástupu na ubytovanie. Pitie alkoholu v reštaurácii Centra Salvator je dovolené iba osobám vo veku nad 18 rokov.

25. Centrum Salvator uplatňuje storno podmienky a storno poplatky podľa typu prijatej rezervácie na pobyt v súlade s obchodnými podmienkami ubytovacích portálov alebo v súlade s vlastnými obchodnými podmienkami v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb nasledovne:
a. 24 hodín (1 deň) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100% z ceny objednaných služieb,
b. 25 – 120 hodín (2 – 5 dní) vrátane pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50 % z ceny objednaných služieb,
c. viac ako 120 hodín (6 dní a viac) pred nástupom je zrušenie objednaných služieb bez poplatku.                                                                                                                                                                             Centrum Salvator si vyhradzuje právo storno poplatok odpustiť.

26. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy dostal kľúče od izby na čas užívania počas uhradeného pobytu. Konzumácia jedál je povolená výhradne v reštaurácii Centra Salvator alebo v kuchynkách pre hostí. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie Centa Salvator má právo ukončiť jeho ubytovanie a vyžadovať opustenie priestorov hotela aj pred uplynutím dohodnutej doby, a to bezodplatne.

27. Hotelové parkovisko slúži len klientom hotela výhradne počas doby ubytovania. Parkovacie miesto si musí hosť rezervovať spolu s pobytom. Pri nástupe na ubytovanie je povinný poskytnúť recepcii evidenčné číslo vozidla. Centrum Salvator si vyhradzuje právo neprijať požiadavku na parkovanie hosťa, ak kapacita parkovacích miest hotela v aktuálnom čase nie je dostačujúca, a hosť si parkovacie miesto vopred nerezervoval.

28. Sťažnosti a reklamácie hostí sa vykonávajú hlásením vedeniu Centra Salvator. Takéto udalosti môže hosť oznámiť osobne, prípadne písomne recepcii alebo vedeniu hotela.
PORUŠENIE VYŠŠIE UVEDENÝCH BODOV JE POVAŽOVANÉ ZA PORUŠENIE UBYTOVACIEHO PORIADKU A HOSŤ BUDE VYKÁZANÝ BEZ NÁROKU NA VRÁTENIE PEŇAZÍ ZA UBYTOVANIE!
Pokiaľ má hosť počas ubytovania nejaké opodstatnené prianie alebo sťažnosti, môže osloviť príslušný personál Centra Salvator, ktorý vyvinie maximálnu snahu vyhovieť prianiu hosťa.

Vážení hostia a milí návštevníci, prajeme Vám príjemne strávené chvíle pri pobyte v Centre Salvator.
Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na viditeľnom mieste a je súčasťou informačnej knihy, ktorá sa nachádza na každej izbe.

Platnosť od 01. 05. 2023

Zodpovedná osoba: PhDr. Paulína Hudáková, PhD.
Zriaďovateľ ubytovacieho zariadenia:
Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Slovenská provincia
Jakubovo nám. 5
811 09 Bratislava
IČO: 42010721
info@centrumsalvator.sk