Pozývame jednotlivcov aj skupiny využiť možnosť stráviť čas v našom Centre Salvator pri rôznych duchovných aktivitách. Naše jedinečné postavenie v úzkej spojitosti s Kongregáciou sestier Najsvätejšieho Spasiteľa umožňuje účastníkom prežiť čas v rozjímaní, tichu, meditácii a to priamo v kláštore. Jednotlivci ale aj skupiny sem môžu prísť využiť dve kaplnky, v ktorých môže byť slávená svätá omša v úzkom kruhu účastníkov danej duchovnej obnovy. Po dohovore sa jednotliví záujemcovia môžu zapojiť aj do pravidelných modlitieb sestier.

Meditačné miestnosti sú vhodnými na organizáciu modlitbových skupiniek, stretnutí, meditácií a podobne.

Poskytnutím svojich osobných údajov a emailovej adresy na stránke www.centrumsalvator.sk dávam súhlas so zaradením uvedenej adresy pre zasielanie informačných správ a účasti na mnou zvoleného podujatia. Svoj súhlas so spracovaním zadanej emailovej adresy môžem kedykoľvek odvolať odoslaním emailu na adresu duchovneaktivity@centrumsalvator.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Zadaná emailová adresa nebude poskytnutá iným príjemcom bez môjho súhlasu.