NAJBLIŽŠIE PODUJATIA

Poskytnutím svojich osobných údajov a emailovej adresy na stránke www.centrumsalvator.sk dávam súhlas so zaradením uvedenej adresy pre zasielanie informačných správ a účasti na mnou zvoleného podujatia. Svoj súhlas so spracovaním zadanej emailovej adresy môžem kedykoľvek odvolať odoslaním emailu na adresu duchovneaktivity@centrumsalvator.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Zadaná emailová adresa nebude poskytnutá iným príjemcom bez môjho súhlasu.

V kresťanskej tradícii je kontemplatívna modlitba považovaná za Boží dar. Je to otvorenie mysle i srdca – celej našej bytosti – Bohu. Modlitba súhlasu má uľahčiť prehĺbenie kontemplatívnej modlitby tým, že pripravuje naše schopnosti, aby tento dar dokázali prijať. Počas stretnutia venujeme 20 minút textom vysvetľujúcim kontemplatívnu modlitbu a následne zostávame 2 krát 20 minút v modlitbe v tichu.

Začiatok: 12 | Koniec: 12

Stretnutie slúži ako spôsob pokračujúceho kontemplatívneho vzdelávania. Je to zdroj povzbudenia, možnosť podeliť sa s ostatnými, rozlíšiť úspechy a neúspechy vlastnej praxe. Okrem čítania, dvadsať minútových sedení je súčasťou stretnutia aj Lectio divina. Obnova prebieha vždy v tichu.

Zvukový záznam prednášky z 10.01.2020 (41 MB)
Prednáška vo formate PDF (2 MB)

Začiatok: 08 | Koniec: 08

Marek Orko Vácha je katolícky kňaz, administrátor vo farnosti Lechovice u Znojma. Na Fakulte sociálnych štúdii v Brne vedie seminár zameraný na vzťah kresťanstva a ekológie. Na Prírodovedeckej fakulte MU v Brne vyštudoval odbor molekulárnej biológie a genetiky, teológiu študoval v Olomouci a v Bruseli, V rokoch 1997 a 2000 sa zúčastnil dvoch výprav na Antarktídu. Je prednostom Ústavu etiky na 3. lekárskej Karlovej univerzity. Do Centra Salvator prichádza s novou prednáškou „VOLENÝ OSUD“.

Začiatok: 19 | Koniec: 20

Tieto exercície ponúkame tým, ktorí  túžia po bezprostrednom kontakte s Bohom a hľadajú cestu jednoduchého, spontánneho a bezprostredného stretnutia s NIM. Táto jednoduchosť a bezprostrednosť slúži ako vyváženie pretechnizovaného, komplikovaného a hektického sveta.

Exercície povedie skúsený učiteľ kontemplatívnej modlitby Ján Šedivý. Kurz prebieha v mlčaní, s individuálnym sprevádzaním a slúži tiež ako postupné vovedenie do kontemplatívnej modlitby aj pre začiatočníkov.

Začiatok: 28 | Koniec:

Exercície otvárajú priestor a čas pre duchovný rast človeka, pre hlbší osobný vzťah s Bohom. V centre stojí stretnutie s konkrétnym životom Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého sa exercitant dostáva do posvätného tajomstva svojho vlastného bytia. Stretnutie umožňuje sprístupnenie cesty k uzdraveniu. Základnými elementmi sú ticho, modlitba, meditácia, rozjímanie zo svätého písma, účasť na svätej omši, sprevádzajúce rozhovory a ochota vydať sa na cestu vnútorného procesu.

Začiatok: 04 | Koniec: 12

Modlitba súhlasu je metóda, ktorá má uľahčiť prehĺbenie kontemplatívnej modlitby tým, že pripravuje naše schopnosti, aby tento dar dokázali prijať. Modlitba súhlasu nemá nahradiť iné druhy modlitby, skôr má na ne vrhnúť nové svetlo a prehĺbiť ich zmysel. Je to zároveň vzťah s Bohom i disciplína, ktorá tento vzťah posilňuje.

Exercície ponúkajú účastníkom príležitosť naplno sa ponoriť do praxe modlitby súhlasu. Denne sa konajú dve až tri hodiny modlitby súhlasu, čas je strávený v tichu, v osobnej úvahe, liturgii, praktizovaní Lectio Divina.

Adventné víkendy v tichu ( a víkendy v tichu počas roka)

So všetkým čo sa tento rok udialo je čas na ticho a pokoj ešte potrebnejší ako obvykle. Kontemplatívna myseľ môže umožniť premenu na najhlbšej úrovni a pomôcť nám odpočívať vo vedomí Božej láskyplnej prítomnosti. Centrum Salvator ponúka priestory pre tých, ktorí hľadajú ticho, pokoj, čas pre modlitbu počas adventných víkendov alebo víkendov počas roka.

Centrum Salvator  ponúka možnosť vstúpiť na cestu prehĺbenia viery všetkým laikom. Spoločné stretnutie v skupinke býva raz za mesiac od 17.30 hod. do 19.00 hod.

KONTAKT: sestra.serafina@gmail.com; 0950 340 640