NAJBLIŽŠIE PODUJATIA

Poskytnutím svojich osobných údajov a emailovej adresy na stránke www.centrumsalvator.sk dávam súhlas so zaradením uvedenej adresy pre zasielanie informačných správ a účasti na mnou zvoleného podujatia. Svoj súhlas so spracovaním zadanej emailovej adresy môžem kedykoľvek odvolať odoslaním emailu na adresu duchovneaktivity@centrumsalvator.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Zadaná emailová adresa nebude poskytnutá iným príjemcom bez môjho súhlasu.

Každé povolanie, samo o sebe je krásne a vznešené. Ale aj modlitba človeka môže reálne meniť život iných ľudí. Budúcnosť iného môžeme ovplyvniť a pritom nemusíme zasahovať priamo do…

Začiatok: 10 | Koniec: 10

Majster Eckhart (1260 – 1328) patrí k vrcholu kresťanskej mystiky.

Eckhartovo učenie o vyprázdnení sa zo všetkých obrazov, predovšetkým z tých, ktoré si my sami robíme o Bohu, ide ruka v…

Ste veriaci a milujúci kresťan a hľadáte možnosť prehĺbiť svoju vieru, priblížiť sa k Bohu komplexne, teda vo svojej osobnej sfére i v spoločenstve?

Centrum Salvator ako dom sestier Najsvätejšieho…

Začiatok: 21.03.2020 | Koniec: 21

Otcovia púšte odchádzajú do otvoreného geografického priestoru, aby žili novým životom. Aj my odchádzame do „púšte“, aby sme v sebe znovu objavili priestor,  kde sa stretávame so svojím pravým „Ja. Pravidelné mesačné duchovné obnovy na seba dynamicky nadväzujú, účasť však nieje záväzná a je možné vybrať si ktorúkoľvek časť duchovej obnovy. Obnova prebieha vždy v tichu.

Podmienkou účasti je registrácia do 18.03.2020.

CENA: 13 Eur/deň (celodenné občerstvenie, obed a večera)

Začiatok: 31 | Koniec: 31

Použitiu predstavivosti v modlitbe hovoríme imaginatívna kontemplácia. Vo všeobecnosti sa v tejto metóde modlitby nechávame viesť predstavivosťou, ale stále zameriavame svoju pozornosť na Krista. Túto metódu praktizovali od najrannejších dôb v kresťanskej tradícii. Keď Ignác z Loyoly požiadal počas svojej rekonvalescencie o romány a namiesto nich dostal Život Krista, predhovor knihy ho uviedol do tejto metódy imaginatívnej kontemplácie. Autor radil čitateľovi: “Čítajte o tom, čo sa deje (v evanjeliách) akoby sa to dialo práve teraz… Sprítomníte si to, čo náš Pán Ježiš Kristus povedal a urobil s celou afektívnou silou vašej mysle… Počúvajte a pozerajte sa na tieto veci, o ktorých sa rozpráva, akoby ste ich počuli na vlastné uši a videli na vlastné oči.”

Práve táto metóda imaginatívnej kontemplácie bola podnetom, že sa Ignác vydal na svoju cestu obrátenia.

Začiatok: 25 | Koniec:

V kresťanskej tradícii je kontemplatívna modlitba považovaná za Boží dar. Je to otvorenie mysle i srdca – celej našej bytosti – Bohu.
Modlitba súhlasu je metóda, ktorá má uľahčiť prehlbovanie kontemplatívnej modlitby tým, že pripravuje naše schopnosti, aby tento dar dokázali prijať. Je to pokus ponúknuť staršie učenie v aktualizovanej podobe. Modlitba súhlasu nemá nahradiť iné druhy modlitby, skôr má na ne vrhnúť nové svetlo a prehĺbiť ich zmysel. Je to zároveň vzťah s Bohom i disciplína, ktorá tento vzťah posilňuje.
Modlitbovým stretnutím sprevádza Teresie Viera Hašanová (Contemplative Outreach)

Začiatok: 05 | Koniec: 10

Tieto exercície ponúkame tým, ktorí  túžia po bezprostrednom kontakte s Bohom a hľadajú cestu jednoduchého, spontánneho a bezprostredného stretnutia s NIM. Táto jednoduchosť a bezprostrednosť slúži ako vyváženie pretechnizovaného, komplikovaného a hektického sveta.

Exercície povedie skúsený učiteľ kontemplatívnej modlitby Ján Šedivý. Kurz prebieha v mlčaní, s individuálnym sprevádzaním a tiež slúži ako postupné vovedenie do kontemplatívnej modlitby aj pre začiatočníkov.

TENTO KURZ JE UŽ OBSADENÝ, REGISTRUJEME IBA NÁHRADNÍKOV

Cena ubytovania s plnou penziou je 30 Eur/deň + mestská daň 1,70 Eur/deň.
Výšku registračného poplatku za kurz ešte upresníme.

Začiatok: 29 | Koniec:

Exercície otvárajú priestor a čas pre duchovný rast človeka, pre hlbší osobný vzťah s Bohom. V centre stojí stretnutie s konkrétnym životom Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého sa…

Začiatok: | Koniec:

Ignacianske exercície, kde hlavným impulzom k meditácii sú filmy. Vhodný film podporuje alebo aj zosilňuje základnú dynamiku exercicii. Niekedy sa…

Rozprávania ruského pútnika

Žiada sa ti zmysluplne naplniť dlhé zimné večery?
Pusti sa do čítania a zdravej reflexie.

Začiatok: | Koniec:

Český rímskokatolícky kňaz Karel Satoria pôsobil ako generálny vikár brnianskej diecézy. Desať rokov strávil v kláštore v Sept Fons v strednom Francúzsku, kde odišiel hľadať Boha do ticha kláštora a tam prežíva svoj mystický zážitok. Cez svoju skúsenosť modlitby vysvetľuje akú úlohu má v našom povolaní – byť človekom a modlitba. S otcom Karlom Satoriom sa v rámci tohto cyklu zápasu o človečenstvo stretneme už tretí krát.

CENA: Registračný poplatok za duchovnú obnovu je 20 Eur + stravovanie 13 Eur/deň; v prípade ubytovania, ktoré v rámci stíšenia a odstupu od všedného dňa veľmi doporučujeme, je cena jednolôžkovej izby 17 Eur/deň + mestská daň 1,70 Eur/ deň

Zvukový záznam prednášky z 10.01.2020 (41 MB)
Prednáška vo formate PDF (2 MB)

Začiatok: 08 | Koniec: 08

Už po piatykrát vás srdečne vás pozývame do Centra Salvator na prednášku známeho kňaza, prírodovedca a súčasného spisovateľa  Mgr. Mareka Váchu Ph.D. s názvom “Chuť žiť“.

Prednáška vychádza z jeho knihy Nevyžádané rady mládeži. Je koncipovaná pre mladších i starších, pre tých, ktorí hľadajú odpovede na otázky života, porozumenia svetu mladých, tých, ktorí chcú zatiahnuť na hlbinu.